Máte otázky o vašom vozidle Chevrolet?

Chcete si kúpiť nové vozidlo?

Zoberieme späť vaše vozidlo s ukončenou životnosťou (ELV)

Keď je čas povedať zbohom

Všetko dobré sa raz skončí. Sme si istí, že vám vaše vozidlo bude slúžiť veľa, veľa rokov, ale taktiež vieme, že jedného dňa príde okamžik rozlúčenia.

Chevrolet je zaviazaný rešpektovať právne záväzky – zároveň zaviazaný k recyklácii. Po ukončení životnosti vášho vozidla ho zdarma vezmeme späť, čím umožníme opätovné využitie až 85% z vášho starého automobilu. Taktiež sa zaväzujeme zobrať modely Daewoo.

Čo hovorí zákon?

Všetci výrobcovia sú povinní dodržovať politiku ELV (vozidlá po ukončení životnosti). Všetky vozidlá, ktoré boli registrované po 1.7.2002 musia byť zobraté späť. Od roku 2007 je to isté pravidlo uplatňované pre všetky vozidlá bez ohľadu na dátum registrácie. Nájdite najbližšie kontraktné zberné miesto.

Zoznam zberných miest ELV

Tak takto to funguje v Chevrolete

Dodanie

Posledný vlastník vozidla ho privezie do najbližšieho zberného miesta, ktoré sa účastní na programe. Tam vozidlo skontrolujú a vydajú potvrdenie o zničení (Certificate of Destruction COD), ktoré je potrebné pre odhlásenie.

Predbežná úprava a odstranenie znečistenia

Najprv sa odstráni batéria a neutralizujú sa airbagy. Potom je odstránené palivo a iné tekutiny umožňujúce chod vozidla (napr. brzdová kapalina, olej do motora a prevodovky, tekutiny pre klimatizáciu).

Demontáž

Potom je vozidlo rozobrané a jednotlivé súčiastky sa vracajú do predaja ako použité diely alebo sú využité ako základ pre opätovne vyrobené súčiastky. Pokiaľ je to ekonomicky možné, sú všetky ostatné súčiastky recyklované.

Skladovanie

Nebezpečný materiál sa zhromažďuje a odošle do špecializovaných centier, kde bude obnovený alebo bezpečne zlikvidovaný.

Drvič

Predbežne upravené vraky sa dopravia do drviča, ktorý vozidlá s ukončenou životnosťou rozdelí na časti, ktoré ďalej určí k recyklácii alebo obnove.

Technológia po drviči (PST–Post-Shredder Technology)

Roztriedený materiál je spracovaný za použitia rozličných technológií (magnet, vírivý prúd, flotácia), ktoré extrahujú materiál vhodný k ďalšiemu použitiu ako hodnotná druhotná surovina.

Recyklácia/Obnova/Skládka

Zlomky materiálov z drviča a z PST budú buď recyklované (napr. ako náhrada za uhlie vo vysokých peciach, odvodňovacie prostriedky v zariadeniach na úpravu odpadových vôd) alebo obnovené v inom priemysle. Toto spracovanie umožňuje využiť až 85% z vozidla a drasticky znižuje množstvo odpadu určeného na skládku.

Dizajn orientovaný na recykláciu

Stratégia Chevroletu orientovaná na navrhovanie recyklačného dizajnu je dôležitou súčasťou našej produktovej zodpovednosti.